2014, ഡിസംബർ 17, ബുധനാഴ്‌ച

മറുപടി

നിന്റെ കത്തിലെ 
ചത്ത വാക്കുകൾക്കിടയിൽ 
തിരഞ്ഞു രണ്ടക്ഷരങ്ങൾക്കായ്‌  ഞാൻ 
ഓടിച്ചും മടക്കിയും 
നീയെഴുതിയ വരികള്ക്കിടയിലും 

അർദ്ധ വിരാമാങ്ങൾക്കടിയിലും 
ആശ്ചര്യചിന്ഹങ്ങൾക്കു ശേഷവും 
ആലങ്കരികമായി നിറഞ്ഞ നിൻ 
 കഷ്ട്ടപ്പാടിലും 
ഉത്തരം തരുവാനകാത്ത  
ചോദ്യ ചിഹ്നങ്ങൾക്കൊടുവിലും 
വെട്ടിതിരുത്തലുകൾക്കുള്ളിലും 
തിരഞ്ഞു വലഞ്ഞുവെൻ  കണ്ണകൾ 
പണ്ട് നീ പതിവായി കുറിക്കുമയിരുന്ന 
ആ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾക്കായ്‌ 
എന്തോ നീ എഴുതാൻ മറന്നു പോയതാകാം 
ഒരു പക്ഷെ 
നീട്ടി വരച്ച അടിവരയും കൈയൊപ്പും 
കഴിഞ്ഞു 
വരികൾക്കിടയിൽ പിന്നെയും
 പിന്നെയും  അലഞ്ഞിട്ടും 
കണ്ടില്ല നിന്നെയും  പണ്ട് നീ 
പതിവായി എഴുതുമായിരുന്ന  
ആ വാക്കും............

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: