2014, മാർച്ച് 6, വ്യാഴാഴ്‌ച

മഴ പ്രണയം സമരം

തിരുവനന്തപുരം സമരം 
സമാധാനപരമായിരുന്നെന്നു
പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും 
അവര്ക്കറിയില്ല ഓരോ സമരങ്ങളും
 ജനക്കൂട്ടത്തിനു 
നേരെയുള്ളയെറിയാ  കല്ലുകളാണെന്നു 
ഒരാളുടെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു നേരെ 
പാഞ്ഞു ചെല്ലുന്ന ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്ത 
കൈയേറ്റങ്ങൾ 
ജനക്കടലിന്റെ  അക്കരെ നിന്ന്  ഇക്കരെക്ക് 
നീന്തി വരുന്ന ഒരാള്ക്കയുള്ള 
കാത്തിരിപ്പിന്റെ കഴുത്തറക്കൽ 
ഫാസ്റ്റ് പാസെഞ്ചറും ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റൊപ്പും 
പണിമുടക്കുമ്പോൾ പെരു വഴിയിൽ   
ബലാത്സംഗത്തിനു  ഇരയാവുന്ന 
പ്രണയത്തിന്റെ കന്യകാത്വം 
എല്ലാ സമരങ്ങളും വഴിമുടക്കികളാണ് 
അതു  മായ്ച്ചു കളയുന്നത്  
ഒരു തെരുവിന്റെ ചിരികൾ 
കാഴ്ചവെക്കുന്നത് 
പല നിറത്തിലുള്ള 
വികാര മരണങ്ങൾ 

 ആര്ക്കുവേണ്ടി  എന്തിനു വേണ്ടി 
എന്നറിയാതെ പടച്ചുണ്ടാക്കിയ
 ഒരു ന്യൂ  ജനറേഷൻ 
സിനിമ പോലെ    അവസാനിച്ച 
ഒരു സമരം 
മണ്‍സൂണ്‍ മഴയിൽ  നിന്ന് 
വേനലിലേക്ക് പതിച്ച ഇലപോലെ 
തണ് ക്കണോ ഉഷ്നിക്കണോ എന്നറിയാതെ 
സ്വന്തം വേരുകൾ  പതിഞ്ഞ മണ്ണിൽ  നിന്ന് 
വികാരശൂന്യമായ മറ്റൊരിടത്ത് 
ഒരാൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ 
ഇവിടെ   രക്ത സാക്ഷികളാവുന്നത് 
നേരിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ 
പാലിക്കപ്പെടാത്ത  ദീര്ഘകാല  വാഗ്ദ്ധാനങ്ങളാണ്    
അനിവാര്യമായ ഒരു കണ്ടുമുട്ടലിന്റെ
 തുറക്കാത്ത സമ്മാന പൊതികൾ പോലുള്ള 
  കുറച്ചു വാക്കുകളാണ്   

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: